Харилцагчийн төлбөр тооцооны дансны гарын үсгийн баталгааны маягт
Данснаас мөнгө хүссэн өргөдөл

Арилжаанд оролцогчдын судалгаа

"Айтүүлс" ХК-ны Анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцогчдын судалгаа
2017-III улирал
2017-II улирал
2017-I улирал
2017.01.01-2017.06.30
2017.02.01 - 2017.02.30
2017.01.01 - 2017.01.31
2016.12.01 - 2016.12.31
2017.01.01-2017.06.30
2017.02.01 - 2017.02.28
2017.01.01 - 2017.01.31
2016.12.01 - 2016.12.31

ЗГҮЦ-ны төлбөрийн хуваарь

Код Хугацаа Төрөл
9161 ЗГЭБ-1026-432 2018-03-16 Хүүгийн төлбөр
9158 ЗГЭБ-1040-429 2018-03-16 Хүүгийн төлбөр
9148 ЗГЭБ-1096-419 2018-03-16 Хүүгийн төлбөр
1197-ЗГЭБ-У-104-375 2018-04-05 Хүүгийн төлбөр
1121-ЗГХЭ-У-156-299 2018-04-14 Хүүгийн төлбөр

Чухал холбоосууд