Судалгаа

Хувьцаа

"Айтүүлс" ХК-ны Анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцогчдын судалгаа
2017-III улирал
2017-II улирал
2017-I улирал
2016.4.16-2016.12.31
Хувьцаа /хоёрдогч/ 2017.01.01-2017.06.30
2017-05-22

Засгийн газрын үнэт цаас /Анхдагч/

2017.01.01-2017.06.30
2017.02.01 - 2017.02.30
2017.01.01 - 2017.01.31
2016.12.01 - 2016.12.31
2016.11.01 - 2016.11.30
2016.10.01 - 2016.10.31
2016.09.01 - 2016.09.30
2016.04.01 - 2016.04.30

Засгийн газрын үнэт цаас /Хоёрдогч/

2017.01.01-2017.06.30
2017.02.01 - 2017.02.28
2017.01.01 - 2017.01.31
2016.12.01 - 2016.12.31
2016.11.01 - 2016.11.30
2016.10.01 - 2016.10.31
2016.09.01 - 2016.09.30
2016.08.01 - 2016.08.31
2016.07.01 - 2016.07.31
2016.06.01 - 2016.06.30
2016.05.01 - 2016.05.31
2016.04.01 - 2016.04.30