Судалгаа

Хувьцаа /Анхдагч/

2017 он
2016.09.20-09.27
2017.02.07-02.23
2017.01.01-01.31
2017.01.01-12.31
2017.01.01-06.30
2016.12.06-12.27
2016.11.01-11.29
2016.10.04-10.25
2016.09.20-09.27
20170101-1231
20160416-1231
АйТүүлс 2017.11.15

Хувьцаа /Хоёрдогч/

20170101-0630

Засгийн газрын үнэт цаас /Анхдагч/

2017 он
2017.02.07-02.23
2017.01.10-01.31
2017.01.01-12.31
2017.01.01-06.30
2016.12.06-12.27
2016.11.01-11.29
2016.10.04-10.25
2016.09.20-09.27
2016.04.04-04.25

Засгийн газрын үнэт цаас /Хоёрдогч/

Одоогоор мэдээлэл оруулаагүй байна

Компанийн үнэт цаас /Анхдагч/

2017 on
2017.01.01-12.31

Компанийн үнэт цаас /Хоёрдогч/

Одоогоор мэдээлэл оруулаагүй байна